ดัดแปลงรถส่วนไหนบ้างที่ต้องแจ้งนายทะเบียน

23 พฤศจิกายน 2561   1874

ดัดแปลงรถส่วนไหนบ้างที่ต้องแจ้งนายทะเบียน

การดัดแปลงที่ต้องแจ้งขออนุญาต

 • เปลี่ยนเครื่องยนต์
 • เปลี่ยนสีตัวถัง
 • ติดตั้งโครงหลังคาหรือโครงเหล็กด้านข้างรถ
 • ด้านท้ายติดตั้งอุปกรณ์ทุ่นแรงยกสิ่งของ
 • เปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงที่ใช้
 • แก้ไขดัดแปลงตัวถังรถ ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบบังคับเลี้ยว ระบบขับเคลื่อน

การแก้ไขดัดแปลงที่ไม่ต้องแจ้ง

 • แร็คหลังคา
 • โรลบาร์
 • บันไดขึ้น-ลงห้องโดยสาร
 • สปอยเลอร์
 • แม็กไลน์เนอร์
 • กันชน
 • อุปกรณ์ขนจักรยาน

ซึ่งรายการดังกล่าวไม่ถือเป็นความผิด

โดยตามที่หนังสือกรมการขนส่งระบุดังนี้
รถยนต์ที่ติดตั้งอุปกรณ์แร็คหลังคา หรืออุปกรณ์ติดตั้งจักรยานไม่ต้องแจ้งกับนายนายทะเบียน เพราะไม่ได้กระทำการที่ทำให้สภาพรถเปลี่ยนแปลง แต่ต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น กรมการขนส่งทางบก ออกหนังสือชี้แจงยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ด้วยปัจจุบันกรมการขนส่งฯได้รับร้องเรียนจากเจ้าของรถเกี่ยวกับการแก้ไขดัดแปลงสภาพรถและติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น การเสริมแหนบกันชน อุปกรณ์ขนจักรยาน หรือจุ๊บไขลาน เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมในข้อหาดัดแปลงสภาพรถโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก และต้องการให้กรมการขนส่งทางบกชี้แจงการแก้ไขดัดแปลงดังกล่าวแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

โดยกรมการขนส่งฯ ได้ชี้แจงในหนังสือฉบับนี้ว่า การแก้ไขดัดแปลงสภาพรถที่ต้องแจ้งขออนุญาตต่อนายทะเบียน เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวรถ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้ เจ้าของรถต้องแจ้งต่อนายทะเบียนเพื่อแก้ไขรายการในเอกสารใบคู่มือจดทะเบียนให้ถูกต้องก่อนนำรถไปใช้งาน ซึ่งได้แก่ การเปลี่ยนเครื่องยนต์, สีรถ, การติดตั้งโครงหลังคา หรือโครงเหล็กด้านในรถ, ฝาปิดด้านท้ายติดตั้งอุปกรณืทุ่นแรงยกสิ่งของ, หรือการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิง รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนตัวถังรถ ระบบรองรับน้ำหนัก ระบบกันสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว และระบบขับเคลื่อน สำหรับการแก้ไขดัดแปลงรถที่ไม่ต้องแจ้งขออนุญาตนั้น ได้แก่ การติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างเช่น แร็คหลังคา, โรลบาร์, บันไดขึ้น-ลงรถ, สปอยเลอร์, แม็กไลน์เนอร์, กันชน, อุปกรณ์ขนจักรยาน, และจุ๊บไขลาน เป็นต้น เนื่องจากเป็นการเสริมเพียงเล็กน้อยไม่ทำให้สภาพรถเปลี่ยนไป หากขนาดและตำแหน่งที่ติดตั้งเหมาะสมมีความแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น การแก้ไขดัดแปลงดังกล่าวไม่ถือเป็นความผิด

29 กันยายน 2558 (นายสุชาติ กลิ่นสุวรรณ รองอธิบดีฯ)
ที่มา : กรมการขนส่งทางบก