ต่อภาษีรถได้โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองการตรวจสภาพรถ ก.ค. นี้

23 พฤศจิกายน 2561   2344

ต่อภาษีรถได้โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองการตรวจสภาพรถ ก.ค. นี้

กรมการขนส่งทางบก ได้หาวิธีป้องกันการปลอมแปลงเอกสารการตรวจสภาพรถจาก ตรอ. ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย เชื่อมโยงผลการตรวจสภาพรถออนไลน์ ทั่วประเทศ สามารถต่อภาษีรถได้โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองการตรวจสภาพรถ ซึ่ง ระบบออนไลน์จะเสร็จสมบูรณ์น่าจะ พร้อมให้บริการภายในเดือนกรกฎาคม 2559

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศ จำนวน 2,226 แห่ง เป็นสถานตรวจสภาพรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์จำนวน 1,934 แห่ง สถานตรวจสภาพเฉพาะรถจักรยานยนต์จำนวน 231 แห่ง และสถานตรวจสภาพรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จำนวน 61 แห่ง เพื่อให้บริการรถที่เข้าข่ายต้องตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีรถประจำปี ได้แก่ รถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้ที่อายุการใช้งานเกิน 7 ปีขึ้นไป รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปีขึ้นไป และรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่อนุญาตให้ตรวจกับ ตรอ . โดยที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบก มีมาตรการกำกับ ดูแลการดำเนินงานของ ตรอ. อย่างเข้มงวด และเพื่อเป็นการยกระดับ ตรอ. ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการปลอมแปลง ใบรับรองการตรวจสภาพรถจาก ตรอ . ทั้งยังอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของรถ กรมการขนส่งทางบกเตรียมนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาเชื่อมโยงผลการตรวจสภาพรถจาก ตรอ. แบบออนไลน์ โดยจะส่งข้อมูลตรงมายังกรมการขนส่งทางบกทันทีที่ทำการตรวจสภาพรถแต่ละคันเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งจะส่งผลทำให้เจ้าของรถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน 5 ปี สามารถชำระภาษีรถประจำปีได้ทันทีหลังผ่านการตรวจสภาพรถจาก ตรอ . โดยไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองการตรวจสภาพอีกต่อไป คาดว่าจะดำเนินการได้โดยสมบูรณ์และมีผลบังคับใช้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับ ตรอ. ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบสารสนเทศ โดยสามารถเชื่อมต่อสัญญาณข้อมูลการตรวจสภาพรถจากเครื่องทดสอบห้ามล้อ เครื่องทดสอบศูนย์ล้อ เครื่องวัดระดับเสียง และเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เพื่อบันทึกข้อมูลและภาพการตรวจ สภาพรถ และรายงานผลการตรวจสภาพรถผ่านโปรแกรมรายงานผลซึ่งจะส่งข้อมูลตรงมายังกรมการขนส่งทางบกทันที พร้อมทั้งต้องติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อตรวจสอบการทำงานของ ตรอ . ทุกแห่งให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ เจ้าของรถหรือประชาชนที่พบเห็นพบว่า ตรอ. ใดมีพฤติกรรมทุจริตหลอกลวงประชาชนไม่ดำเนินการตรวจสภาพรถให้ครบตามขั้นตอน ให้การรับรองการตรวจสภาพไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือให้การรับรองการตรวจสภาพโดยไม่มีการตรวจสภาพรถจริง แจ้งข้อมูลที่สายด่วน 1584 หรือส่วนสถานตรวจสภาพรถสำนักวิศวกรรมยานยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8612-4 โดยกรมการขนส่งทางบกมีมาตรการลงโทษ ตรอ . ที่กระทำความผิดอย่างเด็ดขาด อาจถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตการเป็น ตรอ. ทันทีเพื่อรักษามาตรฐาน ตรอ. และสร้างความเชื่อมั่นในระบบการตรวจสภาพรถเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ถ้าทางเราเรารู้ขั้นตอนการต่อเมื่อไรจะเอามาเผยแผ่ในโอกาสต่อไป

ขอบคุณจาก carvariety.com และกรมขนส่งทางบก